Dołącz do Nas! » Członkostwo

Rodzaje członkostwa

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

 

§8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków niepełnoletnich,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

§9.
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec będący osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz mający skończone osiemnaście lat. Osoba będąca członkiem zwyczajnym:
a) popiera cele niniejszego statutu i pragnie wnieść swój wkład w jego realizację,
b) daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia i złożyła pisemną deklarację,
c) została wprowadzona przez osobę już działającą w Stowarzyszeniu i pomyślnie przeszła okres próbny trwający dwanaście miesięcy.

§10.
Punkt c) §9 nie dotyczy członków założycieli.

§11.
Członkiem niepełnoletnim może być osoba, która ukończyła 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoba niepełnoletnia chcąca zostać członkiem Stowarzyszenia musi:
a) zostać wprowadzona przez członka zwyczajnego, który ręczy za nią,
b) mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na członkostwo w Stowarzyszeniu,
c) złożyć pisemną deklarację,
d) przebyć dwunastomiesięczny okres próbny,
e) osoba niepełnoletnia jest przypisana do osoby, która ją wprowadza do Stowarzyszenia.

§12.
Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych. Członkiem wspierającym może zostać osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która pisemnie deklaruje się:
a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
b) współpracować przy realizacji celów statutowych,
c) wnosić stałą składkę członkowską,
d) zostanie uchwałą zarządu przyjęta w poczet członków wspierających.

§13
Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która w sposób szczególny przysłużyła się w realizacji celów statutowych.

§14.
Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie na wniosek zarządu.

§15.
O przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia decyduje zarząd w formie uchwały na podstawie złożonej na piśmie deklaracji kandydata.

§16.
Od odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia służy prawo odwołania się do walnego zebrania. Uchwała walnego zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.