Dołącz do Nas! » Członkostwo

Utrata członkostwa

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

 

§20.
Utrata członkostwa następuje poprzez:
a) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§21.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje zarząd w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwanaście miesięcy,
c) śmierci członka.

§22.
Wykluczenia członka dokonuje zarząd w przypadku:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, utrata praw publicznych).

§23.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych §21 pkt b) i §22 zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu w terminie czternastu dni od powiadomienia o podjęciu procedury.

§24.
Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w §23 członek może odwołać się do walnego zebrania w terminie trzydziestu dni od powiadomienia go o podjęciu uchwały.

§25.
Uchwała walnego zebrania dotycząca §24 jest ostateczna.

§26.
Osoba skreślona lub wykluczona z Stowarzyszenia ma obowiązek rozliczenia się z powierzonego sprzętu i mienia w terminie 14 dni roboczych.