Dołącz do Nas! » Członkostwo

Prawa członka

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

 

§17.
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych,
b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §18,
c) prawo do głosu w obradach walnego zebrania, z zastrzeżeniem §18,
d) korzystać ze sprzętu, lokalu i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem wewnętrznym,
e) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia,
f) otrzymać pomoc w zakresie realizacji swych zadań i działań związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu,
g) ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia,
h) posiadać własne wyposażenie historyczne.

§18
Członkom honorowym, wspierającym i niepełnoletnim nie przysługuje prawo wyborcze, ani prawo głosu w walnym zebraniu, a jedynie prawo głosu doradczego.